Gmina Kiszkowo
Powróć do: strona główna

Tekst do odczytu maszynowego

Czym zajmuje się urząd

Informacja o zakresie działalności Urzędu Gminy

w Kiszkowie tekst do odczytu maszynowego

Czym się zajmujemy

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele urzędu stoi Wójt Gminy Pan Tadeusz Bąkowski

Urząd Gminy w Kiszkowie zajmuje się m.in.:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, rejestrem wyborców,
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców: dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • sprawami z zakresu stanu cywilnego: m.in. udzielaniem ślubów cywilnych, rejestracją aktów stanu cywilnego, wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego,
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działek, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji,
 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów,
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców: dokonywaniem wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu,
 • sprawami z zakresu stanu cywilnego: m.in. udzielaniem ślubów cywilnych, rejestracją zgonów, wydawaniem odpisów aktów stanu cywilnego,
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działek, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji,
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku od nieruchomości oraz rolnego,
 • sprawami z zakresu promocji: m.in. bieżącym informowaniem mieszkańców o sprawach miasta i gminy, organizacją wydarzeń i uroczystości, prowadzeniem konsultacji społecznych z mieszkańcami,
 • oświatą w zakresie szkół podstawowych i wychowania przedszkolnego,
 • nadzorem nad  jednostkami organizacyjnymi Gminy Kiszkowo, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych,
 • sprawami lokalowymi: m.in. najmem lokali komunalnych,
 • sprawami profilaktyki uzależnień i pomocy rodzinie: m.in. w zakresie świadczenia pomocy psychologicznej, prawnej i interwencyjnej, w zakresie uzależnienia od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie,
 • wydawaniem pozwoleń na usuwaniem drzew i krzewów,
 • usługami komunalnymi i ochroną środowiska: m.in. gospodarką odpadową, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opieką nad zwierzętami,
 • sprawami z zakresu inwestycji, utrzymania dróg gminnych, oświetlenia dróg,
 • sprawami dot. organizacji pracy Rady Gminy w Kiszkowie.

Jak się skontaktować z Urzędem Gminy w Kiszkowie

 • telefonicznie  –  (061) 429 70 10,
 • faxem – (061) 429 70 11,
 • listownie na adres: Urząd Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo. 
 • za pomocą poczty elektronicznej: ug@kiszkowo.pl
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej na portalu ePUAP.gov.pl: /ugkiszkowo/SkrytkaESP,
 • osobiście  w Urzędzie Gminy w Kiszkowie.

 

 

W jakich godzinach pracujemy

Urząd Gminy w Kiszkowie  jest otwarty:

poniedziałek - 8:00 do 16:00 , wtorek-piątek od 7:30 do 15:30

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo. lub wrzucić go do skrzynki podawczej znajdującej się przed urzędem,
 • wysłać e-maila na adres: ug@kiszkowo.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (061) 429 70 10.

Wszystkie informacje o gminie możesz znaleźć na stronach internetowych: www.kiszkowo.pl,   www.kiszkowo.bip.net.pl

Pliki do pobrania: