Gmina Kiszkowo

Kalejdoskop możliwości

 

Nazwa projektu: Kalejdoskop możliwości w gminie Kiszkowo
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0097/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Kalejdoskop możliwości” jest realizowany przez firmę Mały Inżynier Ewa Bednarek w partnerstwie z Gminą Kiszkowo w okresie 01.09.2017-30.04.2019. Celem projektu jest do 30.04.2019 140 uczniów (70K i 70M) uczęszczających do Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kiszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Sławnie z terenu Gm. Kiszkowo(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 7 nauczycieli (6K;1M) zdobędzie kompetencje, szkoły wykorzystają pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 208osób tj. 8 nauczycieli (7K; 1M), 200uczniów (100K;100M), Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Kiszkowie oraz Szkoły Podstawowej w Sławnie. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zmierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwalidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 357 066,50 zł, w tym wkład własny niefinansowy w ramach udostępnienia sal szkolnych: 25 300,00 zł.
Dofinansowanie UE: 303 506,52 zł zł