Gmina Kiszkowo

Gimnastyka umysłu

 

Nazwa projektu: Gimnastyka umysłu
Numer projektu: RPWP.08.01.02-30-0098/16
Krótki opis projektu, jego cele i efekty:
Projekt „Gimnastyka umysłu” jest realizowany przez Gminę Kiszkowo w partnerstwie z firmą „Mały Inżynier” w okresie 01.09.2018-31.08.2019. Celem projektu jest do 31.08.2019 80 uczniów (40K i 40M) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Łagiewnikach Kościelnych z terenu Gm. Kiszkowo(woj.wlkp) zdobędzie kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, 5 nauczycielek zdobędzie kompetencje, szkoła wykorzysta pracownie przedmiotowe do prowadzenia zajęć. Grupa docelowa: 86 osób tj. 6 nauczycieli (6K), 80uczniów (40K;40M), SP w Łagiewnikach Kościelnych. W ramach projektu zrealizowane zostaną: a) zajęcia poszerzające kompetencje kluczowe uczniów oraz właściwe postawy/umiejętności niezbędne na rynku pracy; b) szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania metodą eksperymentu; c) działania zamierzające do poprawy warunków dydaktycznych uczniów poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych. Zakres merytoryczny projektu obejmuje wykorzystanie pozytywnie zwlidowanego programu nauczania stworzonego w ramach projektu innowacyjnego pt.:” Stworzenie innowacyjnego programu interaktywnych form prowadzenia zajęć z zakresu przedmiotów ścisłych dla uczniów klas 4-6 SP” w ramach PO KL 2007-13. Projekt w całości rozliczany ryczałtowo, wartość projektu: 168 940,00 zł, wkład niefinansowy w postaci udostępnienia sal lekcyjnych 10 750,00 zł.
Dofinansowanie UE: 143 599,00 zł zł