Gmina Kiszkowo

Sprawozdanie

Gmina Kiszkowo                                                                              Kiszkowo, 28.02.2023 r.
ul. Szkolna 2
62-280 Kiszkowo
DR.042.7.2023

Sprawozdanie zbiorcze dotyczące zobowiązań z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 Gmina Kiszkowo przedstawia sprawozdanie zbiorcze dotyczące zobowiązań z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Kiszkowo dla których organizatorem jest Gmina Kiszkowo realizowanych w okresie od 03.01.2022 r. do 30.12.2022 r. 

Podmiot wybrany do świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
Trans-Stach Stanisław Mazurek, ul. Nowa 17, 62-220 Niechanowo

Okres obowiązywania umowy: 03.01.2022-30.12.2022

Liczba linii autobusowych objętych umową: 3

Wysokość wypłaconej rekompensaty: 188.214,00 zł

Prawo wyłączne: nie udzielono

Liczba zrealizowanych wozokilometrów: 62.738,00

Wójt Gminy Kiszkowo
/-/ Tadeusz Bąkowski