Gmina Kiszkowo

Renowacja kaplicy grobowej rodziny Lange w Rybnie Wielkim

 

Rozpoczęły się prace związane z renowacją zabytkowej kaplicy grobowej rodziny Lange oraz zagospodarowaniu terenu wkoło budynku, w celu zwiększenia jego dostępności. Kaplica była w złym stanie technicznym: opadające tynki, ubytki, przebarwienia, pęknięcia.  W zakresie renowacji kaplicy podjęte zostaną działania: izolacja fundamentów, skłucie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych. Wymieniona zostanie posadzka i stopnie wejściowe. Poddane renowacji zostaną gzymsy, boniowania i filary. Kopuła będzie naprawiona i pokryta blachą. Rzeźby: wazy i anioły zostaną uzupełnione. Uporządkowany zostanie również teren wokół kaplicy: usunięte krzewy, posadzone nowe drzewa, wysiana zostanie trawa oraz wykonane będą alejki spacerowe. Zamontowana zostanie również tablica informacyjna.

Po realizacji projektu kaplica zyska nowe życie, zostanie zabezpieczona i odtworzona w takim stopniu, jakim jest to możliwe. Teren wkoło zostanie zagospodarowany i przygotowany na cele użytkowe. Dodatkowo zaprojektowana została ścieżka dojazdowa, wprost z drogi głównej. Renowacja została zaplanowana zgodnie z zasadą uniwersalnego planowania, dojście do budynku zostało zaplanowane tak, aby było dostępne dla każdego. Ścieżka będzie równa, co pozwoli na zwiedzanie i uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych również osobom niepełnosprawnym. Dotychczas obiekt nie był dla nich dostępny. Wejście do kaplicy będzie się znajdować na poziomie gruntu, a więc nie stanowi dla nikogo bariery. W projekcie założono odtworzenie stopnia oraz podniesienie gruntu od strony ścieżki, stąd stopień nie będzie stanowił bariery architektonicznej. Dodatkowo postawione zostaną ławki, co umożliwi odpoczynek, np. osobom poruszającym się o kulach lub z trudnością.

1.1.      Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
1.2.      Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego: Oś priorytetowa 4: Środowisko
1.3.      Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej: Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
1.4.      Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania: Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu
1.5.      Numer i nazwa formy finansowania: Dotacja bezzwrotna
1.6.      Rodzaj działalności gospodarczej: Sztuka, rozrywka, sektor kreatywny i rekreacja
1.7.      Zakres interwencji: Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa

 

Data rozpoczęcia projektu:    2020-03-01
Data zakończenia projektu:    2020-12-31
Całkowita wartość projektu:  522 772,28
Kwota dofinansowania:            491 728,72

Kaplica grobowa rodziny Lange z około 1880 r. jest najstarszym zabytkiem w miejscowości. Jej fundatorem była rodzina Lange, ówcześni właściciele Rybna. Projek­tant budynku jest nieznany. Kaplica usytuowana jest w zachodniej części wsi, po wschodniej stronie bocznej drogi biegnącej przy blokach miesz­kalnych od torów kolejowych do drogi Kiszkowo – Charbowo. Znajduje się za budynkiem mieszkalnym, na skarpie opadającej w stronę budynku danego dworu i zabudowań folwarcznych. Posadowiona jest na rzucie re­gularnego ośmiokąta o jednoprzestrzennym wnętrzu z wejściem od strony wschodniej. Jest to budynek jednokondygnacyjny, nakryty kopułą o prze­kroju półkolistym, zwieńczony krzyżem łacińskim. Elewacja jest otynko­wana, boniowana. Dekoracyjnie opracowane są jej krawędzie oraz lica cio­su kamieni, co podkreśla ich układ. Narożniki zaakcentowane są smukłymi kanelowanymi półkolumnami o doryckich głowicach, z rozczłonkowanym gzymsem koronującym. Na gzymsie nad ośmioma narożnikami kaplicy ustawione były wazy oraz posągi. Obecnie widoczne są jeszcze dwie bardzo zniszczone rzeźby. Pozostałe siedem elewacji ma identyczną kompozycję z niewielkim ostrołu­kowym oknem w ozdobnej opasce pośrodku. Wnętrze kaplicy jest jednoprze­strzenne, nakryte kopułą. Widoczne są pozostałości po marmurowej biało­-czarnej posadzce oraz delikatne, również biało-czarne barwienia na ścianach. W fasadzie wschodniej umieszczony jest ostrołukowy portal wejściowy, ujęty pod dwiema kolumnami dźwigającymi wąski przy­czółek zwieńczony kierowanym gzymsem z dentualami. Pośrodku tympa­nonu znajduje się prostokątna marmurowa tablica z wykutym napisem:

„Erbbegräbniss Familie Lange

Seelig sind die Todten Die dem Herrn starben”

 

Foto: Kaplica Lange w Rybnie Wielkim na przestrzeni lat

 Fot. Kaplica Lange, 2011 r.

Fot. Kaplica Lange, 2019 r.

Fot. Kaplica Lange, 2020 r.


Fot. Kaplica Lange, 2021 r.

Fot. Wnętrze Kaplicy; 2021-09-19

,

Fot. Wejście do Kaplicy Lange, 2021-09-19

Podpisanie umowy na renowację kaplicy Lange w Rybnie Wielkim

Poświęcenie kaplicy przez Prymasa Polski, dnia 2021-11-06