Gmina Kiszkowo

Obwieszczenie

Ocena 0/5

Kiszkowo, dnia 19.05.2023 r.

 

BUA.6733.2.2023

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie art. 51 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.),

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 19.05.2023 r. decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV – budowie linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 4, 9 i 2/1, ark. 1, obręb 0002 Dąbrówka Kościelna, gm. Kiszkowo.

 

W związku z powyższym informuję, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się na tablicy ogłoszeń niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią przedmiotowej decyzji  w Urzędzie Gminy w Kiszkowie, pok. 14, w godzinach urzędowania po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu pod numerem tel. 61 429 70 14.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775), zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                            

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                                                                                                    /-/ Tadeusz Bąkowski                         

 

        

 

 

miejsce rozmieszczenia:

·         tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Kiszkowo;

·         strona internetowa Gminy Kiszkowo oraz BIP Kiszkowo;

·         tablica ogłoszeń wsi Dąbrówka Kościelna;

·         a/a

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności