Gmina Kiszkowo

Obwieszczenie

Ocena 0/5

Kiszkowo, dnia 12.05.2023 r. 

BUA.6721.1.2022

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rybnie Wielkim, w rejonie ulic Jeziornej i Głównej.  

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kiszkowo Uchwały Nr LI/348/23 z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Rybnie Wielkim, w rejonie ulic Jeziornej i Głównej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu miejscowego. Granice obszaru objętego planem uwidoczniono na mapie stanowiącej załącznik do ww. uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego oraz do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wnioski mogą być składane w formie pisemnej do Wójta Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kiszkowo w godzinach urzędowania lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres ug@kiszkowo.pl.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Kiszkowo. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

 

 

Urząd Gminy w Kiszkowie, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo informuje, że zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Kiszkowo jest: Gmina Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, tel. 614297010, email: ug@kiszkowo.pl

2. Administrator danych osobowych – Gmina Kiszkowo – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

✓ wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminie Kiszkowo

✓ realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Kiszkowo

✓ w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

✓ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

✓ inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Kiszkowo przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina Kiszkowo.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt.3 i 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:

✓ prawo dostępu do danych osobowych

✓ prawo do żądania sprostowania

✓ prawo do żądania usunięcia danych osobowych

✓ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

✓ prawo do przenoszenia danych

✓ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania

7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

8.Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 w Warszawie, jeżeli uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

12. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu i Gminy Kiszkowo, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Kiszkowo, Panią Renatą Podlewską, email: iod@kiszkowo.pl.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy Kiszkowo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Tadeusz Bąkowski

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności